ලංකාවේ පළමු පාවෙන සූර්ය බලාගාරය

Sri Lanka’s first floating solar plant with technology backing from Norway, will open in the northern Kilinocchi district. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම පාවෙන සූර්ය බලාගාරය අද (24 වැනිදා) කිලිනොච්චියේදී විවෘත කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ […]

හදිසි විදුලි මිලදීගැනීම් වෙනුවට සූර්යබලය!

විදුලිබල මණ්ඩලය බලාපොරොත්තුවෙනව මේ වසරෙ මෙගාවොට් 300 ක බලශක්ති හිඟයක් (ඉල්ලුම සහ සැපයුම අතර පරතරය) විදුලි මිලදීගැනීම් වලින් පුරවන්න. පුනර්ජනනීය බලය විසඳුමක් විදියට මණ්ඩලය හෝ රජය දකින්නේ නැහැ. මේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීනයෙක් […]

Vega, Specs & Price?

Wondered the specs and pricing of the Vega EVX?Here it is, in the eyes of Germans!Project Director of Vega Innovations, Dr. Beshan Kulapala confirmed the data. ජිනීවා මෝටර්ෂෝ එකට වේගා පිටත්වුණා.💪 විදුලි අංශයෙන් […]