දේශය සහ පාලනය

Air pollution kills 7 million (est) people a year!

Urgent health challenges for the next decade!

WHO just released a list of 13 urgent, global health challenges. Ironically Air Pollution is at #1.

The list, developed with input from the experts around the world, reflects a deep concern that leaders are failing to invest enough resources in core health priorities and systems.

This puts lives, livelihoods and economies in jeopardy. None of these issues are simple to address, but they are within reach. Public health is ultimately a political choice.

Issue #1 Elevating health in the climate debate

What’s the challenge?

The Climate crisis is a health crisis. Air pollution kills an estimated 7 million people every year, while climate change causes more extreme weather events, exacerbates malnutrition and fuels the spread of infectious diseases such as malaria.

Transport, power generation & biomass burning are the major yet easily controllable culprits in Sri Lanka, but we continue fail in taking action!

The same emissions that cause global warming are responsible for more than one-quarter of deaths from heart attack, stroke, lung cancer and chronic respiratory disease.

Leaders in both the public and private sectors must work together to clean up our air and mitigate the health impacts of climate change.

What is WHO doing?
In 2019, over 80 cities in more than 50 countries committed to WHO’s air quality guidelines, agreeing to align their air pollution and climate policies. This year, WHO will work towards developing a set of policy options for governments to prevent or reduce the health risks of air pollution.

වෙබ් සහ FB පිටු සබ්ස්ක්‍රයිබ් / ලයික් / ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබව අපි යාවත්කාලීන කරනවා, තාක්ෂනය සහ දැනුම හැමදාම අලුත්වෙන නිසා.

අප සුදානම් ඔබගේ අදහස් සහ ගැටළු දැනගන්න, තර්කානුකුල විසදුම් සපයන්න. අපව අමතන්න මෙතනින් පුළුවන්. https://evrev.lk/grow-with-us/

විදුලි රථයක් ගන්න බලාපොරොත්තුව ඉන්නවනම් මේකත් කියවන්න. https://evrev.lk/2019/08/23/why-buy-ev-qa/

Link for the original article  https://www.who.int/…/urgent-health-challenges-for-the-next…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.