ආණ්ඩුවේ කුණු සහ අපේ කුණු

කොළඹ කුණු කොළඹ වාසීන්ගේ පමණක් නොවේ. කොළඹ වාසීන් කොළඹ කුණුවලට අකමැතිය. පුත්තලම් වාසීන්ද අකමැතිය. අනෙකුත් නගර වාසීන්ද එසේමය. කුණුවලින් භාගයක් අඩු කිරීම ඉතා පහසුය. වැඩිපුර බෙදා ගෙන ඉවත දමන කෑම කුණුය. ලොරිවල පටවාගෙන තලමින් කොළඹට ගෙන එන එළවලු පැය 24කට පසු කුණුය. අනවශ්‍ය ලෙස ගෙදරට ගෙනගොස් ඉවත දමන ප්ලාස්ටික් කුණුය. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළහැකිදේ පවා අන් කුනුසමග… Read More ආණ්ඩුවේ කුණු සහ අපේ කුණු