යායුතු මග දුරයි!

ප්‍රශ්නයක් වුනත් නොකර බැරි නිසා VW, BMW සහ Merc විදුලි රථ හැදීම සහ Toyota සහ අපි වල කපා ගැනීම? Tesla ගමන දැන්ම නැවත්තුවොත් මිසක් කෙළවෙන බව මුලින් කියපු තුන්දෙනාට තේරුණා. අකමැත්තෙන් වුනත් ඔවුන් විදුලි කාර් හදන්න ගත්තේ එලෝන් මස්ක් ගේ පිස්සුව නිසාලු. ඒත් තාම අඩනව වියදම වැඩියි කියල. නමුත් පරණ පැට්‍රොල් කාර් බොහොම අඩුවියදමෙන් යුරෝපයේ… Read More යායුතු මග දුරයි!