ලංකාවෙ විදුලිරථ වෙනරටවල මෙන් වේගයෙන් ජනප්‍රිය නොවුනේ ඇයි!

2022 වෙනකොටයි විදුලි වාහන වල මිල ඉන්ධන වාහන වලට වඩා අඩුවෙන්නෙ වෙනත් රටවල. නමුත් ලංකාවෙ මුල ඉඳලම එහෙමයි අතරමැද පොලු වැටුනට. ඒ කොහොමද? බොහෝ රටවල වාහනවලට බදු නැහැ! නමුත් අපේ බදු ගොඩක් වැඩියි, ඉතින් EV වලට ආයෝජනය කරන මුදලට වැඩි වටිනාකමක් ලැබුන. වෙන රටවල්වල මේ වෙනස පාලනය කරන්න සහනාධාරත් දෙන්න වුනා. ඒත් EV ලෝකේ වෙන… Read More ලංකාවෙ විදුලිරථ වෙනරටවල මෙන් වේගයෙන් ජනප්‍රිය නොවුනේ ඇයි!