මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සුද්ද කළයුතුය!

මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව යනු රටේ ජනතාවට අතිශය සමීප මෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය ආයතනයකි. එසේ වුවද එය නාමිකව පමණක් රජයේ ආයතනයක් බවට පත් කරමින් එහි බොහෝ කටයුතු පුද්ගලික අංශයට පවරාදීමට යෑම සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රවාහන ක්‍ෂේත‍්‍රයේ දැඩි කතා බහක් ඇතිවී තිබේ. එම නිසා රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට විශාල වියදමක් හා වැඩි ගාස්තුවක් ගෙවන්නට සිදුවන අතර රටේ මුදල් පුද්ගලික අංශය හරහා… Read More මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සුද්ද කළයුතුය!