කිලෝමීටරයක ධාවන පිරිවැය

ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 5 ක් වයසැති නිසාන් ලීෆ් AZEO හි CPK (පිරිවැය කිලෝමීටරයකට) විශ්ලේෂණය, ප්‍රියස්සහ ඇක්වා සමග . මෙහි දී අපි ලීෆ් ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම නැවත විකිණීමේ වටිනාකම ඇති ලෙස පිළිගැනෙන රථ සමඟ සංසන්දනය කළෙමු. ඒ එක කාණ්ඩයේ ප්‍රියස් XW30 සහ එක් පන්තියක් පසුපසින් සිටියත් Aqua ද සමග එහි ලංකාවේ ජනප්‍රියතාව සලකා. (විදුලි රථයේ අධික… Read More කිලෝමීටරයක ධාවන පිරිවැය