සූර්යබල මහා සංග්‍රාමය

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති වෙළඳාම ඉතා දුෂිත සහ පවුල් කිහිපයකට පමණක් අයත්! විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලි ඒකකයක් ගෙදරට එවන්න රුපියල් 22ක් වැය කරන්නේ මේ පවුල් හය විසින්, නිලධාරීන් සහ දේශපාලකයන් එකතුව දාන ඩීල් නිසා. “සූර්යබල සංග්‍රාමය” පවුල් හයකට අයිති වී තිබූ බලශක්ති ව්‍යාපාරය විදුලි පාරිබෝගිකයන් මිලියනයකට විවෘත කළා. බදුගෙවන කුඩා ව්‍යවසායකයන් 20,000 ක් සහ, ඉදිරි අරමුණු ඇති තවත් මිලියනයක්… Read More සූර්යබල මහා සංග්‍රාමය