සුළංමෝල් සහ විශාල බමන පෙති.

ස්වභාවිකව ලෝකයේ ඇති පුනර්ජනනීය බල ශක්ති ප්‍රභව අතරින් සුළං බලයට විශේෂ තැනක් ලැබීමට හේතු කීපයක් ඇත. එයින් එකක් වන්නේ, එය මිනිසා විසින් සොයාගත් පැරණිම බල ශක්තියක් වීම නිසා එය පාලනය කිරීමේ ක්‍රම ගැන අද වන විට හොඳ අවබෝධයක් තිබීමය. අනෙක් වැදගත් හේතුවක් වන්නේ, සුළං යන්න දිවා රාත්‍රී දෙකෙහිම ඇති හෙයිණි. බොහෝ මිළ පහතට බැස ඇති… Read More සුළංමෝල් සහ විශාල බමන පෙති.